Algemene Voorwaarden

Araumi Daiko Academie

versie 01-01-2021

Activiteiten

 • De Araumi Daiko Academie verzorgt lessen, kyoku’s, drils, trainingen en bootcamps op verschillende niveaus en op verschillende locaties. De planning van deze activiteiten is te vinden op www.araumidaiko.com. 
 • De Araumi Daiko Academie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een andere lesgever dan vermeld in de planning in te zetten. 
 • De Araumi Daiko Academie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de datum en/of het uur van een activiteit te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen steeds tijdig aangekondigd worden. 
 • De Araumi Daiko Academie verbindt zich ertoe om het aantal lessen van een lessenreeks zoals vermeld in bovenvermelde planning te organiseren.

Materiaal

 • De Araumi Daiko Academie verbindt zich ertoe voor elke student een trommel te voorzien.
 • Elke student dient te beschikken over een eigen paar bachi. De tip van de bachi mag niet gebarsten, geverfd, gekleurd of beplakt zijn, om beschadiging van de trommels te voorkomen. 

Minimum aantal studenten

 • Tenzij anders vermeld, is het minimum aantal leerlingen per les 8. Bij onvoldoende inschrijvingen zal de les geannuleerd worden en zullen reeds betaalde lesgelden terugbetaald worden. 

Lidmaatschap

 • Elke student dient lid te zijn van de vereniging. 
 • Het lidgeld bedraagt 42,35 euro. 
 • Lidmaatschap is geldig voor één academiejaar. 

Trainingswebsite

 • Elke student die regelmatig de lessen bijwoont, krijgt -na ondertekening van een intentieverklaring- toegang tot de trainingswebsite. Meer informatie over de registratieprocedure is te vinden op deze website: https://www.araumidaikoacademy.com/registration. 

Bepaling lesniveau

 • Grete Moortgat adviseert elke student welk lesniveau zij het meest geschikt acht. Studenten zijn vrij om dit advies al dan niet te volgen. 
 • Het Tanuki-programma is toegankelijk voor studenten vanaf niveau 2. 
 • Het Taikidoki-, Ikezuki- en Feniks-programma zijn toegankelijk na persoonlijke uitnodiging van Grete Moortgat. 

Inschrijving

 • Inschrijven kan via de website. 
 • Een inschrijving is pas definitief na betaling van het les- en lidgeld. 
 • Bij inschrijving voor meerdere lessenreeksen of door meerdere leden van eenzelfde gezin kan een gunstregeling bekomen worden. Voor een tweede -gelijktijdige- lessenreeks of voor een tweede gezinslid kan een korting bekomen worden van 25%. Voor een derde -gelijktijdige- lessenreeks of een derde gezinslid kan een korting bekomen worden van 50%. Wie denkt aanspraak te kunnen maken op deze gunstregeling, dient dit kenbaar te maken aan Araumi Daiko. 
 • Elke student verbindt zich ertoe een volledig academiejaar les te volgen. Wanneer een student zijn opleiding vroegtijdig stopzet of onderbreekt, kan geen lidgeld noch lesgeld teruggevorderd worden. Bij stopzetting van de opleiding omwille van dwingende medische redenen, gestaafd met een doktersattest, kan maximum 80% van het restbedrag teruggevorderd worden. 

Betaling lidgeld en lesgeld

 • Na inschrijving krijgt de student via mail richtlijnen voor de betaling. 

Verantwoordelijkheid

 • Elke student neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. 
 • Studenten jonger dan 14 jaar kunnen deelnemen aan de lessen voor volwassenen, mits begeleiding van een ouder en na overleg met Grete Moortgat.